--Bilnex Versiyon 2 de Bu Tanımlı Tüm Stokların Kodlarını 00001 den başlayıp artırarak değiştiren sql kodu


DECLARE @KOD INT
SET @KOD=100001

DECLARE @YKOD VARCHAR(25)
DECLARE CUR CURSOR
KEYSET
FOR SELECT KODU FROM STOK
DECLARE @name varchar(40)
OPEN CUR
FETCH NEXT FROM CUR INTO @name
WHILE (@@fetch_status =0)
BEGIN

SET @YKOD=SUBSTRING(CAST(@KOD AS VARCHAR(25)),2,24)
EXEC [dbo].[mk_KodDegistir] 5,@name,@YKOD
SET @KOD=@KOD+1

FETCH NEXT FROM CUR INTO @name
END

CLOSE CUR
DEALLOCATE CUR
GO