Satış Tahsilat Raporunda Kasa Kredi Kartının Ayrı Bir Kolonda Gösterilmesi için aşağıdaki kodu rapora yapıştırmak yeterli olacaktır. Bu raporda kasa cinsi kredi kartı olmalı.


DECLARE @TR1 AS DATETIME
DECLARE @TR2 AS DATETIME
DECLARE @PERSONELGRUP AS NVARCHAR(5)
SET @PERSONELGRUP=:PERSONELGRUP

DECLARE @DEKONT AS NVARCHAR(5)
SET @DEKONT = EKONT

SET @TR1=:TARIH1
SET @TR2=:TARIH2
/*
{100FIRMA_KODU"Firma Kodu"}
{100SUBE_KODU"Þube Kodu"}
{7AKTIF"Aktif Kayıtlar"}
{100KODU"Cari Kodu"}
{7CINSI"Cari Cinsi"}
{7SEKTOR"Cari Sektör"}
{7GRUBU"Cari Grup"}
{7BOLGE"Cari Bölge"}


{100PROJE"Proje Kodu"}
{100DEPARTMAN"Departman Kodu"}
{100PERSONEL"Personel Kodu"}
*/
SELECT T.KODU,CR.ADI,
SUM(SATISTOPLAMI) BRUTSATISTOPLAMI ,
SUM(IADESATISTOPLAMI) IADESATISTOPLAMI,
SUM(SATISTOPLAMI)-
(
SUM(IADESATISTOPLAMI)
*-1
)
NETSATISTOPLAMI,


MAX(SATISTARIHI)SONSATISTARIHI ,
SUM(NAKITTAHSILAT) NAKITTAHSILAT,
SUM(KKARTITAHSILAT) KKARTITAHSILAT ,
SUM(KKARTIKOM) KKARTIKOMISYON ,
SUM(KKARTITAHSILAT) -
SUM(KKARTIKOM) KKARTINET ,
SUM(HAVALETAHSILAT) HAVALETAHSILAT,
SUM(CEKTAHSILAT) CEKTAHSILAT,
SUM(SENETTAHSILAT)SENETTAHSILAT,
SUM(DEKONTTAHSILAT) DEKONTTAHSILAT,
SUM(KASAKREDIKARTI) KASAKREDIKARTI,


SUM(NAKITTAHSILAT+KKARTITAHSILAT+HAVALETAHSILAT+CE KTAHSILAT+SENETTAHSILAT+DEKONTTAHSILAT+KASAKREDIKA RTI) TOPLAMTAHSILAT,

--Tahsilat Yüzdesi
(CASE WHEN (SUM(SATISTOPLAMI)- (SUM(IADESATISTOPLAMI)*-1))>0 THEN
(

(SUM(NAKITTAHSILAT+KKARTITAHSILAT+HAVALETAHSILAT+C EKTAHSILAT+SENETTAHSILAT+DEKONTTAHSILAT+KASAKREDIK ARTI) )
/
(SUM(SATISTOPLAMI)- (SUM(IADESATISTOPLAMI)*-1))
*
100
) ELSE 0 END) YUZDE,
CR.CINSI,CR.SEKTOR,CR.BOLGE,CR.GRUBU,
(SELECT ADI FROM CARI_SEKTOR WHERE KODU = CR.SEKTOR) SEKTORADI,
(SELECT ADI FROM CARI_BOLGE WHERE KODU = CR.BOLGE) BOLGEADI,
(SELECT ADI FROM HESAP_GRUBU WHERE KODU = CR.GRUBU) GRUPADI,
T.PERSONEL,
(SELECT ADI FROM PERSONEL WHERE PERSONEL.KODU=T.PERSONEL) PERSONELADI
FROM (
SELECT
KODU,
(CASE
WHEN (SELECT TIPI FROM [dbo].[fn_Bln_Evraklar] (EVRAK_TIPI)) LIKE '%Normal%Satış%' THEN BORC
ELSE 0
END) SATISTOPLAMI,
(CASE
WHEN (SELECT TIPI FROM [dbo].[fn_Bln_Evraklar] (EVRAK_TIPI)) LIKE '%iade%Satınalma%' THEN ALACAK
ELSE 0
END) IADESATISTOPLAMI
,
(CASE
WHEN (SELECT TIPI FROM [dbo].[fn_Bln_Evraklar] (EVRAK_TIPI)) LIKE '%Normal%Satış%' THEN TARIH
ELSE NULL
END) SATISTARIHI
,
(CASE
WHEN (MODUL IN ('KasaIslem','TahOdeme') AND ALACAK>0 AND KARSIHESAPCINSI<>'Krd. Kartı' AND --KARSIHESAPKODU='KK'
KARSIHESAPKODU NOT IN (SELECT KODU FROM KASA WHERE KASA.KODU=KARSIHESAPKODU AND KASA.CINSI='Kredi Kartı')
) or

(MODUL='FATURA' AND FCOUNTER IN (SELECT COUNTER FROM FATURA WHERE FTURU LIKE '%Satış%' AND ACIKKAPALI='Kapalı')) THEN ALACAK
ELSE 0
END) NAKITTAHSILAT


,
(CASE
WHEN (MODUL IN ('KasaIslem','TahOdeme') AND ALACAK>0 AND KARSIHESAPCINSI<>'Krd. Kartı' AND --KARSIHESAPKODU='KK'
KARSIHESAPKODU IN (SELECT KODU FROM KASA WHERE KASA.KODU=KARSIHESAPKODU AND KASA.CINSI='Kredi Kartı')
) or
(MODUL='FATURA' AND FCOUNTER IN (SELECT COUNTER FROM FATURA WHERE FTURU LIKE '%Satış%' AND ACIKKAPALI='Kapalı')) THEN ALACAK
ELSE 0
END) KASAKREDIKARTI
,

--SELECT * FROM CARI_HAR
(CASE
WHEN MODUL IN ('TahOdeme') AND ALACAK>0 AND KARSIHESAPCINSI='Krd. Kartı' AND KARSIHESAPCINSI<>'M. Çeki' THEN ALACAK
ELSE 0
END) KKARTITAHSILAT
,

(CASE
WHEN MODUL IN ('TahOdeme') AND ALACAK>0 AND KARSIHESAPCINSI='Krd. Kartı' THEN
(SELECT SUM(ALACAK) FROM BANKA_HAR WHERE HESAPTIPI=8 AND BANKA_HAR.FCOUNTER=CARI_HAR.FCOUNTER AND BANKA_HAR.ECOUNTER=CARI_HAR.ECOUNTER)
ELSE 0
END) KKARTIKOM
,

(CASE
WHEN MODUL IN ('Banka İşlem') AND ALACAK>0 THEN ALACAK
ELSE 0
END) HAVALETAHSILAT
,
(CASE
WHEN (EVRAK_TIPI=6001 AND ALACAK>0) OR (EVRAK_TIPI=4001 AND KARSIHESAPCINSI='M. Çeki' AND ALACAK>0) THEN ALACAK
ELSE 0
END) CEKTAHSILAT
,
(CASE
WHEN (EVRAK_TIPI=6301 AND ALACAK>0) OR (EVRAK_TIPI=4001 AND KARSIHESAPCINSI='M. Senedi' AND ALACAK>0) THEN ALACAK
ELSE 0
END) SENETTAHSILAT
,
(CASE
WHEN MODUL='Dekont' AND ALACAK>0 and @DEKONT='Evet' THEN ALACAK
ELSE 0
END) DEKONTTAHSILAT,(case when @PERSONELGRUP='Evet' Then (SELECT PERSONEL FROM CARI WHERE CARI.KODU=CARI_HAR.KODU) Else '' End) PERSONEL

FROM CARI_HAR WHERE 100=100 AND KODU IN (SELECT KODU FROM CARI WHERE 7=7)
AND TARIH>=@TR1 AND TARIH<=@TR2
) T
INNER JOIN CARI CR ON T.KODU=CR.KODU
group by T.KODU,CR.ADI,CR.CINSI,CR.SEKTOR,CR.BOLGE,CR.GRUBU ,T.PERSONEL
HAVING SUM(NAKITTAHSILAT+KKARTITAHSILAT+HAVALETAHSILAT+CE KTAHSILAT+SENETTAHSILAT+DEKONTTAHSILAT+KASAKREDIKA RTI)>0 OR SUM(SATISTOPLAMI)>0
ORDER BY T.KODU,T.PERSONEL