Bilnex v2 den V3 e upgrade de seri numaralarının aktarılmaması durumunda, seri numaralarını manuel olarak aktaran ve güncelleyen sql kodları.

/*
INSERT INTO STOK_SERINO_HAR( FIRMA_KODU, SUBE_KODU, ID, OLUSTURAN, DEGISTIREN, OLUSTURULMA, DEGISTIRILME, KILITLI, AKTIF, YETKI_SEVIYESI, KAYIT_YILI,

SUBELERDE_AKTIF, OZEL_KAYIT, OZEL_TANIM01, OZEL_TANIM02, OZEL_TANIM03, OZEL_TANIM04, OZEL_TANIM05, OZEL_TANIM06, OZEL_TANIM07,
OZEL_TANIM08, OZEL_TANIM09, OZEL_TANIM10, OZELKOD1, OZELKOD2, OZELKOD3, OZELKOD4, STOKKODU, SERINO, MODUL, FCOUNTER, ECOUNTER,
ACIKLAMA, CONT)
SELECT 1 FIRMA_KODU,1 SUBE_KODU, ID,OLUSTURAN_KULLANICI OLUSTURAN,DEGISTIREN_KULLANICI DEGISTIREN,OLUSTURULMA_TARIHI OLUSTURULMA,
DEGISTIRILME_TARIHI DEGISTIRILME, KILITLI,1 AKTIF,1 YETKI_SEVIYESI,YEAR(ISLEMTARIHI) KAYIT_YILI,
1 SUBELERDE_AKTIF,0 OZEL_KAYIT,'' OZEL_TANIM01,'' OZEL_TANIM02,'' OZEL_TANIM03,'' OZEL_TANIM04,'' OZEL_TANIM05,'' OZEL_TANIM06,'' OZEL_TANIM07,
'' OZEL_TANIM08,'' OZEL_TANIM09,'' OZEL_TANIM10, OZELKOD1, OZELKOD2, OZELKOD3,'Emr' OZELKOD4, STOKKODU, SERINO,
(CASE WHEN EVRAKADI ='Fatura' THEN 'FATURA'
WHEN EVRAKADI ='Stok Fişi' THEN 'Stok Fişi'
WHEN EVRAKADI ='İrsaliye' THEN 'IRSALIYE'
END) MODUL
,-1 FCOUNTER,EVRAKNO ECOUNTER,
(SELECT ADI FROM STOK WHERE KODU=STOKKODU)ACIKLAMA,1 CONT
FROM V2FIRMASI.dbo.SERINOHAR WHERE ISNULL(EVRAKADI,'')<>''UPDATE STOK_SERINO_HAR SET FCOUNTER=(SELECT TOP 1 FCOUNTER FROM FATURA_DT WHERE FATURA_DT.KODU=STOK_SERINO_HAR.STOKKODU AND FATURA_DT.COUNTER=STOK_SERINO_HAR.ECOUNTER) WHERE MODUL='FATURA'
UPDATE STOK_SERINO_HAR SET FCOUNTER=(SELECT TOP 1 FCOUNTER FROM IRSALIYE_DT WHERE IRSALIYE_DT.KODU=STOK_SERINO_HAR.STOKKODU AND IRSALIYE_DT.COUNTER=STOK_SERINO_HAR.ECOUNTER) WHERE MODUL='IRSALIYE'*/